За нас

"Добруджа билдинг" ООД е регистрирано с Решение №2219/03.10.2006 г. по ф.д. №1130 и вписано в търговския регистър под №1, том 143, стр.93, партида 835 на ДОС. Седалище и адрес на управление на дружеството е гр. Добрич, бул."Русия" №13, офис 2.

Във връзка с новоучредената Агенция по вписванията към Министерство на правосъдието на 24.01.2008 г. дружеството извърши своята пререгистрация и обявление на обстоятелства и актове.

Учредители на дружеството са:

  • Мирослав Желязков Петров
  • Томас Скаанинг Ниелсен

Считано от 09.07.2009 г. едноличен собственик на капитала на дружеството е Мирослав Желязков Петров. Същото се представлява и управлява от Мирослав Желязков Петров. Неговият стаж и опит, авторитет и професионални умения, които е придобил, търговски взаимоотношения, които е изградил на база на професионалните контакти, подсигуряват изключително добър старт в бизнес отношения с партньори и контрагенти.

При регистрацията си дужеството е записало широк кръг от стопански дейности, което създава възможност да се оперира според пазарната конюнктура, но като приоритетна такава е строителство на недвижими имоти с цел продажба и строителни услуги.

Основните продукти, които предлага на пазара, са жилищни и нежилищни сгради с изградени инженерни инфраструктури.

Дружеството е член на БСК и вписано в Централния професионален регистър на строителя. То също разполага със собствено техническо съоръжение, необходимо за осъществяване на дейността, както и има договори за ползване на производствени активи по наем. Кадрово е осигурено с технически правоспособен персонал и работници, чиято квалификация е съобразена с характера на извършваната работа.

Благодарение на професионалните умения и опита на заетите лица и мениджърския екип, на добрата си финансово-счетоводна политика и финансова стабилност, "Добруджа билдинг" ЕООД успява да балансира приходно-разходната си част. Това се дължи не на последно място и на дългогодишни лоялни бизнес отношения, оптимални форми и начини за разплащане с контрагенти /доставчици и клиенти/, професионален мениджърски подход и прецизно маркетингово проучване на пазарната среда.

Следвайки правилата и изискванията на европейския пазар, "Добруджа билдинг" ЕООД разработи и внедри Интегрирана система за управление на качеството, здравето и безопасността при работа и опазване на околната среда – ISO 9001:2008, BS OHSAS 18001:2007, 14001:2004.